İŞKUR’dan Milli İstihdam Seferberliğine Tam Destek…

İŞKUR Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, ülke genelinde başlatılan İstihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı içerisinde uygulanacak teşvikler hakkında bilgiler verdi.

Geçtiğimiz Ocak ayında TOBB Türkiye Ekonomi Şura’sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam Seferberliği çağrısının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.  Kampanya hakkında bilgiler veren İŞKUR Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün istihdam seferberliğine en çok destek veren kurumların arasında yer aldığını belirterek, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere çok sayıda teşvikin sunulduğunu söyledi.  Çalışır; “21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şura’sında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam Seferberliği çağrısının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 sayılı teşvik kanunu yayınlanmıştır.

 

Ülkemiz genelinde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatılmıştır. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere çok sayıda teşvik sunulmuştur.

 

2019 yılı uygulanacak teşvikler arasında 3 ay süreyle verilecek olan yeni istihdama ücret desteği yer almakta. Bu destekle; istihdam düzeyinin korunması ve ilave istihdam sağlanması amacıyla 2018 yılında SGK’ya bildirilen en az sigortalı sayısına 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için Sigorta primi ve vergi teşviki ile birlikte günlük 67,36 TL, aylık 2.020,90 TL ücret desteği sağlanacak, sağlanan destek işverenin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Bu destekten yaralanma şartlarını sigortalı ve işveren yönünden inceleyecek olursak; Sigortalı Yönünden; 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları gerekiyor. İşveren Yönünden ise; Özel sektör işvereni olması,  3 ay ücret desteğine karşılık işe altıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etmesi, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi, tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, ihale konusu iş üstlenilmemiş olması gerekiyor.

TEŞVİK DESTEK SÜRESİ

Teşvikin destek süresi hakkında ise şunları söyleyebiliriz; Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacaktır.) Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra, Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay, Diğer sigortalılar ise 9 ay, 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacaktır” dedi.  Milli İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında verilecek diğer teşvikler hakkında da detaylı bilgiler veren İŞKUR Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, şunları söyledi;  İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere çok sayıda teşvikin sunulduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunları ana başlıklar altında anlatmak istiyorum.

YENİ İSTİHDAMIN SGK PRİMİNE, VERGİSİNE DESTEK

Bu teşvike Sigortalı Yönünden yararlanma şartları, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç). İşveren Yönünden; Özel sektör işvereni olması, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, ihale konusu iş üstlenilmemiş olması,

DESTEK SÜRESİ VE DESTEK TUTARI

1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak üzere bu destekten yararlanılabilecektir. Bu durumda, 01 Ekim 2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri destek kapsamına girmemektedir.  İşyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında işverene prim desteği sağlanmakta ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre; sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde; üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma uygulanır. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı,  işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır.

ÜCRET GARANTİ FONU

 

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını İŞKUR tarafından ödenir.

YARARLANMA ŞARTLARI

 

İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır. İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanır.

PROGRAM UYGULAMA SÜRELERİ

 

Hizmet Sektörü katılımcılarına 3 ay süreyle aylık 2.021   = 6.063 TL İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 ay süre ile 2.021  = 12.126 TL Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb. mesleklerde 18-29 yaş arası gençler için 9 ay süreyle uygulanacak ve aylık 2.210  = 19.890 TL Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri İŞKUR tarafından karşılanacak  2-5 yaş arası çocuğu olan imalat sanayide işbaşı eğitim programına katılan kadınlara ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği verilmektedir.

İHTİYACINIZA UYGUN, NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

 

İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Taleplerin Değerlendirilmesi, Kontenjan Belirlenmesi ve Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesi, İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. MEGİP kursuna katılan kursiyere kursa katıldığı her fiili gün için 77,70.TL cep harçlığı verilir.  AYRICA UYGULAMADA OLAN DİĞER TEŞVİKLER: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 500’ün altında çalışına bulunan işyerinde günlük 5 TL aylık 150 TL, 500 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde günlük 3,36 TL aylık 101 TL destek ödemesi yapılacaktır.

 

DÜZENLİ ÖDEMEYE DEVAMLI DESTEK

 

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. İşveren Hissesi 5 Puan  =  Aylık 128 TL kişi başına 959 TL destek.

KALKINMAYA İLAVE DESTEK

Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede Sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak ilave 6 puan ilave aylık 281 TL kişi başına 1.113 TL destek

YATIRIM VE İSTİHDAMA BAĞLI PRİM DESTEĞİ

 

SGK işveren primleri veya SGK işveren primleri ile SGK sigortalı primleri devlet tarafından karşılanıyor. 1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge aylık 524 TL kişi başına 1.356 TL, 6. bölge aylık 883 TL kişi başına 1.714 TL destek.

 

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA YÖNELİK 5 PUAN İNDİRİM

 

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Aylık 128 TL Kişi başına 384 TL destek.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

 

Her ilave istihdam için: aşağıdaki sürelerle SGK işveren primleri ödenmeyecektir. Kadınları ve 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 54 aya  kadar, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 30 aya kadar, Çalışırken, MYK belgesi alanları, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanları istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle destek sağlanıyor. Kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenir.

 

YARARLANMA ŞARTI

 

Kişinin son 6 aydır işsiz olması, Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor. Aylık 524 TL kişi başına 3.934 TL destek

 

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

 

Kontenjan dahilinde, kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadığı halde engelli çalıştıranın; Her bir engelli için SGK primi işveren paylarının tamamını devlet ödüyor. Aylık 524 TL kişi başına 1.356 TL destek.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

 

İşe alınan kişinin, kalan işsizlik ödeneği süresince SGK priminin yüzde 1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır. Kişi başına 857 TL destek. Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

 

SGK primi işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor. 5 yıl boyunca aylık 959 TL kişi başına 1.791 TL destek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yüzde 1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yüzde 1,6’sı işverene ödeniyor. Tehlikeli iş yeri aylık 35,8 TL Kişi başına Çok Tehlikeli iş yeri aylık 40,9 TL Kişi başına, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli işyerlerinde 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş görmemezliğe yol açan iş kazası olmaması durumunda; İşveren hissesinin yüzde 1 aylık 25,6 TL kişi başına 192 TL destek.

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

 

18-29 yaş aralığında olup ilk defa kendi işyerini açan gerçek kişilerin 4-1/b kapsamındaki SGK primleri, 1 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor. Bir yıl boyunca aylık 883 TL destek. 4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİKİ İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç* SGK primlerinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar devlet tarafından karşılanıyor.  Esnaf ve Şirket Ortaklığı aylık 128 TL kişi başına 959 TL, Tarım aylık 111 TL kişi başına 831 TL destek.

 

AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile gelir vergisinden muaf olan personelin; SGK primi  işveren hissesinin yarısı, devlet tarafından karşılanır. Aylık 326 TL kişi başına 2.446 TL destek. Sigortalının, Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının %10’u aşmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması gerekir.

 

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

 

Kültür Yatırım Belgesi sahiplerine SGK primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor.  3.yıl boyunca aylık 326 TL kişi başına 2.446 TL; Kültür Girişim Belgesi sahiplerine SGK primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca yüzde 25’i, devlet tarafından karşılanıyor. 7.yıl boyunca aylık 227 TL kişi başına 1.703 TL destek sağlanacaktır. Söz konusu teşviklerden daha fazla işveren ve işsizlerin faydalanması için tereddüt oluşan durumlarda İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve SGK İl Müdürlüğü personelinden bilgi alınabilecektir”

Vitrinhaber Gazetesi

Share
Boyabat Gündemi hakkında 18314 makale
Boyabat Gündemi

4 yorum

  1. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.